Ihmiset


Arto O. Salonen

Hankkeen johtaja
Itä-Suomen yliopisto
Salonen toimii sosiaalipedagogiikan (erityisesti kestävä hyvinvointi) professorina. Hän tutkii kestävään elämään siirtymistä hyvinvoinnin näkökulmasta. Viimeaikaisia kiinnostuksen kohteita ovat olleet planetaarinen kansalaisuus, planetaarinen osallisuus ja uudistuvat sivistyskäsitykset.
Hyvinvointimurros, Kestävä hyvinvointi, Kestävyysmurros, Planetaarinen sosiaalipedagogiikka
+358 50 359 0613

Lassi Linnanen

Työpaketin johtaja
LUT-yliopisto
Linnanen toimii ympäristötalouden ja -johtamisen professorina ja hänellä on yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus kestävyyshaasteiden ratkaisemisesta.
Kestävyysmurros, Kohtuustalous
Teema:
Ekologinen makrotalousmalli
+358 50 550 3305

Elina Kilpi-Jakonen

Työpaketin johtaja
Turun yliopisto
Kilpi-Jakonen toimii sosiologian apulaisprofessorina ja hänen asiantuntijuusalueensa kytkeytyvät sosiaaliseen eriarvoisuuteen, ylisukupolviseen periytyvyyteen ja maahanmuuttoon. Hän työskentelee INVEST-lippulaivassa ja -tutkimuskeskuksessa ja johtaa hankkeita maahanmuuttotaustaisiin nuoriin liittyen sekä koulutukseen ja hyvinvointiin liittyen.
Haavoittuvaiset ryhmät, Koulutus, Sosiaalinen eriarvoisuus
Teema:
Haavoittuvaisten ryhmien tulevaisuudenusko
+358 44 274 6613

Antti-Jussi Kouvo

Työpaketin johtaja
Itä-Suomen yliopisto
Kouvo toimii sosiologian yliopistonlehtorina ja hänen keskeisimpiä asiantuntijuusalueitaan ovat institutionaalinen luottamus, verkostot ja yhteiskunnallinen koheesio hyvinvointiyhteiskunnan ja heikommassa asemassa olevien ryhmien kontekstissa.
Institutionaalinen luottamus, Kvantitatiiviset menetelmät, Sosiaalinen eriarvoisuus, Yhteiskunnallinen/sosiaalinen koheesio
Teema:
Luottamus instituutioihin murroksessa
+358 50 468 2258

Katriina Siivonen

Työpaketin johtaja, hankkeen varajohtaja
Turun yliopisto
Kulttuuriperinnön tutkimuksen dosenttina ja tulevaisuudentutkimuksen yliopistonlehtorina Siivonen yhdistää työssään tulevaisuudentutkimuksen, kulttuuriperinnön tutkimuksen ja kestävyystieteen transdisiplinääriseksi kokonaisuudeksi. Yli 25 vuoden tutkimustyön myötä hän on kehittänyt kulttuurisen kestävyysmurroksen ja tulevaisuusperinnön tutkimuksen yhteiskuntaan integroituneeksi temaattiseksi tutkimusalueeksi.
Kulttuurinen kestävyys, Kulttuurinen kestävyysmurros, Kulttuuriperintö, Kvalitatiivinen osallistava tutkimus, Tulevaisuudentutkimus
Teema:
Reilun murroksen tulevaisuusperintö
+358 50 322 8015

Aleksi Neuvonen

Hankkeen vuorovaikutusjohtaja
Demos Helsinki
Neuvosella on yli 20 vuoden kokemus kestävyysmurrokseen kytkeytyvistä tutkimuksesta ja innovaatioista sekä vuorovaikutustyöstä, joka keskittyy yhteiskunnalliseen muutokseen.
Ennakoivat uskomukset, Kaupunkitutkimus, Kestävä hyvinvointi, Kestävyysmurros, Tieteen popularisointi, Tulevaisuudentutkimus, Vuorovaikutus, Yhteiskunnallinen muutos
Teema:
Reilun murroksen murrosareenat
+358 50 534 4241

Teemu Koskimäki

Hankkeen varajohtaja, tutkija
Itä-Suomen yliopisto
Koskimäki toimii tutkijatohtorina Yhteiskuntatieteiden laitoksella ja hänen tutkimusintressejään ovat ekologinen makrotaloustiede, talouskasvuriippuvuus ja kohtuusratkaisut.
Ekologinen taloustiede, Hyvinvointitalous, Kasvuriippuvuus, Kestävä hyvinvointi, Post-growth
Teema:
Ekologinen makrotalousmalli

Amanda Halme

Tutkija
Turun yliopisto
Halme toimii projektitutkijana Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa ja hänen tutkimuksensa sijoittuu kulttuuriperinnön tutkimuksen, tulevaisuudentutkimuksen, kaupunkitutkimuksen ja humanististen ympäristötieteiden alueille. Tutkimusteemana on kestävämpi yhteiskunta, painottuen kulttuurisen kestävyyden näkökulmaan.
Humanistiset ympäristötieteet, Kaupunkitutkimus, Kulttuurinen kestävyys, Kulttuurinen kestävyysmurros, Tulevaisuudentutkimus
Teema:
Haavoittuvaisten ryhmien tulevaisuudenusko, Reilun murroksen tulevaisuusperintö

Anni Marttinen

Tutkija
LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT)
Marttinen on aiemmin työskennellyt ekonomistina Euroopan keskuspankissa, VM:ssä, SAK:ssa ja SOSTE ry:ssä. Hän kehitti Suomen ensimmäisen hyvinvointitalouden ohjausmallin ja tutkii nyt ratkaisuja uuteen talousmalliin, jossa ekologisuus, hyvinvointi ja tasa-arvo ovat keskiössä uudella ekologisella FINGREEN-makromallilla.
Ekologinen makrotalousmalli, Ekologinen talous, Hyvinvointitalous, Kasvuriippuvuus, Kohtuusratkaisut
Teema:
Ekologinen makrotalousmalli
+358 40 765 8584

Hilma Möttönen

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen asiantuntija
Itä-Suomen yliopisto
Möttönen on tiedeviestinnästä, kestävästä hyvinvoinnista ja (sosiaalisen) median tutkimuksesta kiinnostunut projektitutkija. Hänen tehtävänsä SISU-hankkeessa kytkeytyvät vuorovaikutuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun rakentamiseen ja fasilitointiin.
Kestävä hyvinvointi, Tiedeviestintä, Tieteen popularisointi, Vuorovaikutus
Teema:
Reilun murroksen murrosareenat
+358 46 921 2305

Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Tutkija
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Dosentti Kristiina Korjonen-Kuusipuro on taustaltaan kulttuuriantropologi ja hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat ihmisen paikkasuhteet, ihmisen ja ympäristön sekä ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus. SISU-hankkeessa hän tutkii kestävyysmurrokseen liittyviä affektiivisia kokemuksia.
Affektiiviset kokemukset, Ennakoivat uskomukset, Kestävät elämäntavat, Kulttuurinen murros, Tulevaisuusperintö
Teema:
Reilun murroksen tulevaisuusperintö
+358 50 439 9486

Laura Heiskala

Tutkija
Turun yliopisto
Heiskala toimii sosiologian erikoistutkijana INVEST-tutkimuskeskuksessa. Hänen asiantuntijuutensa kytkeytyy ylisukupolvisiin suhteisiin, sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.
Haavoittuvaiset ryhmät, Kvantitatiiviset menetelmät, Rekisteriaineistot, Sosiaalinen eriarvoisuus
Teema:
Haavoittuvaisten ryhmien tulevaisuudenusko

Miika Marttila

Tutkija
LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT)
Marttila on tohtoriopiskelija kestävyysmuutoksen tutkimusryhmässä. Hän arvioi väitöskirjassaan maaseudun biotalousmalleja sekä symbiooseja monimenetelmällisesti ilmasto- ja kannattavuusnäkökulmasta.
Biotalous, Kestävyysmurros, LCA, Systeemiajattelu
Teema:
Ekologinen makrotalousmalli
+358 50 355 6489

Natasha Järviö

Tutkija
LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT)
Järviö toimii tutkijatohtorina ja hän on erikoistunut elintarvikejärjestelmään liittyvien ympäristövaikutusten mallintamiseen elinkaariarvioinnin ja ympäristölaajennetun panos-tuotosanalyysin (EEIO) avulla.
Biodiversiteetti, Ekologinen makrotalousmalli, Ympäristö(tekniikka)
Teema:
Ekologinen makrotalousmalli
+358 50 569 8820

Seona Candy

Tutkija
Demos Helsinki
Candy on tehnyt toistakymmentä vuotta poikkitieteellisistä, monialaisia tutkimustyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Hänen aiemmat hankkeensa ovat keskittyneet sosioekologisiin ja teknologisiin järjestelmiin ja kestävyysmurroksiin.
Deliberatiivinen demokratia, Kestävyysmurros, Monitieteinen kestävyystutkimus, Tulevaisuudentutkimus
Teema:
Reilun murroksen murrosareenat

Sirpa Manninen

Tutkija
Itä-Suomen yliopisto
Manninen toimii tutkijatohtorina ja hänen aikaisempi tutkimuksensa käsittelee työpaikkaostrakismia. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat organisaatioiden ja yhteisöjen sosiaalinen vuorovaikutus sekä yksinjäämisen ja osattomuuden teemat myös suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.
(Kokonais)resilienssi, Haavoittuvaiset ryhmät, Ostrakismi yhteiskunnassa, Sosiaalinen eriarvoisuus, Yhteiskunnallinen/sosiaalinen koheesio
Teema:
Haavoittuvaisten ryhmien tulevaisuudenusko, Luottamus instituutioihin murroksessa

Teija Nuutinen

Tutkija
Itä-Suomen yliopisto
Nuutinen työskentelee tutkijatohtorina ja hänen aikaisempi tutkimuksensa käsittelee taiteilija-ammattilaisia iäkkäiden hoivapalveluissa. SISU-hankkeessa hänen tutkimusaiheensa kytkeytyvät sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja haavoittuvien ryhmien osallisuuden vahvistamiseen yhteiskunnallisessa muutoksessa. Hänen sosiaalipedagogisessa tutkimusotteessaan yhdistyvät kasvatustieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset näkökulmat.
Haavoittuvaiset ryhmät, Osallisuus, Sosiaalinen eriarvoisuus
Teema:
Haavoittuvaisten ryhmien tulevaisuudenusko

Ville Uusitalo

Tutkija
LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT)
Uusitalo työskentelee apulaisprofessorina ja hänen tutkimuksensa keskittyy erityisesti tuotteiden ja järjestelmien ympäristölliseen kestävyyteen elinkaaren näkökulmasta. Tällä hetkellä hän on erityisen kiinnostunut luontojalanjäljen laskennasta ja laskentamenetelmien kehittämisestä.
Biodiversiteetti, Ekologinen makrotalousmalli, Elinkaari, Luontojalanjälki
Teema:
Ekologinen makrotalousmalli
+358 40 586 4486

Teija Koskela

Tutkija
Turun yliopisto
Koskela toimii yliopistotutkijana ja hänen tutkimusintressejään ovat sosiaalinen inkluusio kestävän kehityksen osa-alueena, luottamus, osallisuus ja osallisuuden tukeminen koulutuksen kontekstissa.
Koulutus, Luottamus, Opettajankoulutus, Osallisuus, Sosiaalinen inkluusio
Teema:
Luottamus instituutioihin murroksessa
+358 50 469 8752

Valtteri Vuorinen

Tutkija
Itä-Suomen yliopisto
Vuorinen toimii projektitutkijana ja tutkimuskohteina häntä kiinnostavat disinformaatio, sosiaalinen media, luottamus sekä politiikka. SISU-hankkeessa Vuorisen tutkimus keskittyy erityisesti institutionaaliseen luottamukseen ja sosiaaliseen koheesioon.
Institutionaalinen luottamus, Kvantitatiiviset menetelmät, Osallisuus, Sosiaalinen eriarvoisuus, Yhteiskunnallinen/sosiaalinen koheesio
Teema:
Luottamus instituutioihin murroksessa

Johanna Ollila

Tutkija
Turun yliopisto
Ollila toimii tutkimuspäällikkönä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Hän on ollut kehittämässä tulevaisuusohjauksen ja -oppimisen teoriaa, menetelmiä ja opetusta reilun 15 vuoden ajan. SISU-hankkeessa Ollilan tehtäviin kuuluu tulevaisuusajattelun ja tulevaisuususkon edistäminen ja tutkiminen.
Kvalitatiivinen osallistava tutkimus, Tulevaisuudentutkimus, Tulevaisuusajattelu, Tulevaisuusperintö
Teema:
Haavoittuvaisten ryhmien tulevaisuudenusko, Reilun murroksen tulevaisuusperintö
+358 40 5200 222

Salla Kässi

Vuorovaikutusasiantuntija
Demos Helsinki
Kässi on tiedeviestinnän ja tieteen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Hän tekee väitöskirjaa organisaatiolähtöiseen tiedeviestintään liittyvistä muutoksista ja jännitteistä Helsingin yliopistossa.
Tiedeviestintä, Tieteen popularisointi, Vuorovaikutus
Teema:
Reilun murroksen murrosareenat
+358 40 483 7497

Soja Sädeharju

Tutkija
Itä-Suomen yliopisto
Sädeharjun väitöskirjatutkimuksen aiheena on intuitio uudistavaan viljelyyn siirtyneiden viljelijöiden päätöksenteossa. Tutkimus linkittyy Sädeharjun muihin kiinnostuksenkohteisiin subjektiivisten tiedonmuotojen lisäksi, kuten uudistava eli regeneratiivinen ajattelu transformatiivisen muutoksen edistämisessä, planetaarinen sosiaalipedagogiikka sekä maatalousdiskurssit regeneratiivisen paradigmamuutoksen välineenä.
Planetaarinen sosiaalipedagogiikka, Subjektiiviset tiedonmuodot, Transformatiivinen muutos, Uudistava ajattelu
Teema:
Ekologinen makrotalousmalli, Reilun murroksen tulevaisuusperintö
+358 40 777 5515